توضیحات

بالابر

در صنایع مختلف از جمله معدنی برای انتقال عمودی مواد گرانول، کلوخه ای یا پودری در ارتفاع های مختلف از این تجهیزات استفاده میشود. در این سیستم مواد در داخل پالت یا قاشقک ها ریخته میشود و در نهایت انتقال می یابد .