توضیحات

سپراتور

سپراتور: این تجهیز به منظور جداسازی ذرات با دانه بندیهای متفاوت از مواد پودری مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت طراحی و ساخت این تجهیز در ظرفیت های متفاوت به منظور جداسازی ذرات پودر در مشها و دانه بندی های مختلف وجود دارد