توضیحات

سیکلون

این محصول به منظور جداسازی ذرات پودر به صورت استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به ظرفیت ,  دانه بندی خروجی , چگالی و… این محصول قابل طراحی و ساخت می باشد